Uncategorized

ตราด-การประชุมสานความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา

ตราด-การประชุมสานความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนคลองใหญ่ เกาะกง (BLO) ประจําปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 กค.61 ที่ห้องประชุมพบทะเลรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนคลองใหญ่ เกาะกง (BLO) พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ พราหมณ์เกสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วม ในการประชุมการประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ประสานประจําสํานักงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนคลองใหญ่และเกาะกง (BLO) ประจําปีงบประมาณ 2561 ระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และจังหวัดเกาะกง และหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทย ทหาร ตํารวจ ปปส.ภาค 2 และหน่วยประสานงานชายแดนไทย กัมพูชา สําหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปราบปรามยาเสพติด ของในพื้นที่คลองใหญ่และจังหวัดเกาะกงให้ดีขึ้น และการนําเสนอ วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ประเทศไทย ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 ยังได้กล่าวว่าในบัดจุบันยาเสพติดกําลังระบาดค้อนข้างรุนแรงในประเทศไทยอีกด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานการปฎิบัติของแต่ละประเทศ อีกประการสําคัญยิ่งคือการประสานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฎิบัติของ (BLO) ทั้งสองประเทศ ให้สามารถติดต่อประสานการปฎิบัติเรียนรู้ทักษะหรือเทคนิคการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (BLO) ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมในครั้งนี้ สรุปสถานการณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และจังหวัดเกาะกง จึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแนวทางปฎิบัติการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ไทย

การสกัดกั้นตามแนวชายแดนไทยและเกาะกง โดยมีหัวหน้าแต่ละหน่วยงานได้ประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีฝ่ายปกครอง ทหาร ตํารวจ เป็นหลักในการเข้าตรวจค้นหาข่าวจับกุม รวมทั้งการตั้งด่านสกัดในพื้นที่ โดยใช้กลไกชุดปฎิบัติการประจําตําบล ผู้นําชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยประจําหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน ตามแนวประชารัฐของรัฐบาลเป็นกลไกหลัก โดยมีสาธารณสุขและโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลผู้ติดยาเสพติดตลอดชาวกัมพูชาด้วย จากการสรุปในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เป็นพื้นที่ยาเสพติดปานกลาง ในบัดจุบันในพื้นที่จะมียาไอซ์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นยาบ้า และกัญชา โดยทางอําเภอได้ออกตรวจตั้งด่านเป็นประจําทุก 2 สัปดาห์ มีการสุ่มตรวจแหล่งมั่วสุมทุกครั้งไป จากนั้นทางสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ได้รายงานผลการจับกุมในพื้นที่ยาบ้าและยาไอซ์ได้หลายราย พร้อมตามหมายจับการหลบหนีไปกัมพููชาอีกจํานวน 3 ราย หลังจากนั้นหลายหน่วยงานได้รายงานผลการจับยาเสพติดในพื้นที่และฝ่ายเจ้าหน้าที่จังหวัดเกาะกงอีกด้วย หลังจากการประชุมเสร็จทางหน่วยงานฝ่ายไทยได้จัดอาหารไว้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการไทยและกัมพูชา​ พร้อมมอบอุปกรณ์ตรวจสานยาเสพติดให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก