นครสวรรค์ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย


นครสวรรค์ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญสุเทพ โสมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญศิริวรรณ หวังดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกในการติดตามการดำเนินงาน ในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน และในช่วงเวลา 10.30 น. ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อติดตามการจัดอบรมโครงการฯ พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม โดยมีนายธีรชาติ วิสมกา เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง และประธานศพก. อำเภอเมืองให้การต้อนรับ ณ ศพก.อำเภอเมือง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และในช่วง14.30น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนตำบลหนองโพ ณ ศาลาอเนกประสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลีให้การต้อนรับ ิดตามการดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายมาโนชน์ มีชื่น เกษตรอำเภอตาคลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลีให้การต้อนรับ

กณต ทาทิพย์ รายงาน