Uncategorized

ปราจีนบุรี โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดิริ เราทำดี ด้วยหัวใจ!!

ปราจีนบุรี โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดิริ เราทำดี
ด้วยหัวใจ!!

 

วันนี้ 19 กค.61 นาย
พิบูลย์ หัตถจิตโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปรา
จีนบุรี เป็นประธานเปิด
โครงการจิตอาสา พระ
ราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66
พรรษา วันที่ 28 กค.61
ณ ถนนสายสุวรรณศร
(สายเก่า) ริมหนองปลา

แขยง ม.12 ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี โดยมีนาย
วัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี
ในนามตัวแทนส่วนราชการ อปท.ผู้นำท้อง
ถิ่น ตำรวจ ทหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้มีเกียรติประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการติตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดและปลูก
ต้นไม้ริมฝั่งถนนทั้งสอง
ฝั่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส วันเฉลิม
พระชนพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยว
รางกูร 66 พรรษา 28
กค.61

โครงการจิตอา

 

สา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำ
ดีด้วยหัวใจ” การปรับ
ภูมิทัศน์ปลูดต้นไม้ เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็น
การปลูกฝังจิตสำนึกแห่ง
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน ในการร่วมดู
แลรักษาทระพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมโดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยรางกูร 66
พรรษา 28 กค.61 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้
ร่วมตั้งปณิธานทำความ
ดีโดยกระทำความดี เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว องค์กร และ
ประเทศชาติ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้
ร่วมใจดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม เพื่อรณรงค์ส่ง
เสริมให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้น
ไม้

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบ
ด้วย บ้าน วัด โรงเรียน
ร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นางพรรณี
วิยะรัตน์อุรุ ผอ.รพสต.
นางศิริวรรณ ศรีหงษ์
จิตอาสา กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจและภูิมใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เราทำดี
ด้วยหัวใจในวันนี้เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วัน
ที่ 28 กค.61…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน..