Uncategorized

ที่ชลบุรี นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงาน“ศูนย์ที่นี่มีงานทำ

ที่ชลบุรี นางยุวรี สัตยพานิช
แรงงานจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงาน“ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center)”
วันพฤหัสบดีที่ 19กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
———————-
ราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี ผู้ประกอบการ
ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด“ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center)” ในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่หน่วยงานในกระทรวงแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้ให้ความห่วงใยบัณฑิตที่ยังว่างงาน
ได้มีงานทำหรือได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม การส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ จังหวัดชลบุรี ถือว่า
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอันดับต้นๆ ของประเทศ และอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งทั้งทางเรือและ
ทางบก มีสถานประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมประมาณสองหมื่นแห่ง ทำให้มีความต้องการแรงงานในสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก และจังหวัดชลบุรียังเป็นศูนย์กลางสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการแรงาน การจัดตั้ง “ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center)” ในวันนี้ จึงถือเป็นกิจกรรมอันดียิ่งต่อน้องๆ บัณฑิตที่ยังว่างงาน ต้องการหางานทำ หรือน้องๆ บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ และ
สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อเข้าไปร่วมงานในสถานประกอบการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อธิการบดี และนายจ้าง สถานประกอบการทุกแห่ง ที่เห็นความสำคัญของบัณฑิตซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการจัดงานในวันนี้ จะส่งผลให้บัณฑิตมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine Of Growth) สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นำไปสู่สังคมคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายประชารัฐ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง ///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี