Uncategorized

ร่วมเข้าพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร

เมื่อ 19 ก.ค.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ดร. ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จว.ล.พ., นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัด จว.ล.พ., พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.ต.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร กอ.รมน.จว.ล.พ. รอง หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นายประทีป การมิตรี นอภ.เมืองลำพูน, นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่น จว.ล.พ., ดร.พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายก ทต.เวียงยอง, นาง อัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง กรรมการ ผจก.บจก.แจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์, ผญบ.ต.เวียงยอง และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ร่วมเข้าพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร “Wiangyong Say No To Foam

 

” ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจ

 

ากโฟม No Foam ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 และครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 120 คน