พิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561


วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กำหนดจัดขึ้น โดยมีนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) ผู้ปกครอง/ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนนทบุรี หน่วยทหารในพื้นที่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด คณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี การมอบทุนการศึกษา การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค การเยี่ยมชมผลงาน/กิจกรรมต่างๆ และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับการสงเคราะห์
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี