Uncategorized

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจยังเยอะทยอยกันไม่ขาดสายในช่วงเย็น,

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจยังเยอะทยอยกันไม่ขาดสายในช่วงเย็น,ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด… ..