ร้อยเอ็ดติดตาม“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”รุ่น3 ที่อ.โพนทอง เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ร้อยเอ็ดติดตาม“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”รุ่น3 ที่อ.โพนทอง เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/081708212299–

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นายพัลลภ จินดาเงิน นอน.โพนทอง ประธาน โดยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ กอ.รมน. ร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๓ วิทยากร ศรายุทธ อันทะไชย์,,ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ,ธงชัย เทศสิงห์,พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว ,อนันต์ เจริญแก่นทราย,

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการอบรมในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒๑๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

เนื้อหากิจกรรมในภาคเช้า ประกอบไปด้วยการทบทวนประเด็นปัญหา การทบทวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มรายตำบลเพื่อติดตามผลการ น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค หนี้สิน

สำหรับ<ศาสตร์พระราชา>ที่ผู้นำชุมชน น้อมนำมาเป็นหลักคิดในการทำงานประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ความรักสามัคคีในชุมชน ระเบิดจากข้างใน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขยันหมั่นเพียร เกษตรอินทรีย์ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การสร้างภูมิคุ้มกัน ศึกษาข้อมูล การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพึ่งพาตนเอง การแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ การมีส่วนร่วม จิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม

ในการนี้ พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เข้ารับการอบรม สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ร่วมอบรมและคณะวิทยากร เป็นอย่างยิ่ง

—///—ภาพ-ศรายุทธ อันทะไชย์
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/081708212299–