ร้อยเอ็ดคนดงพยอมดอนสะแบงรวมพลังสร้างสุขภาพ เสร็จจากหน้านา แล้วชวนกันมาออกกำลังกาย สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/081 708 21 29


ร้อยเอ็ดคนดงพยอมดอนสะแบงรวมพลังสร้างสุขภาพ เสร็จจากหน้านา แล้วชวนกันมาออกกำลังกาย
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/081 708 21 29

เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น.ณลานดอนหอ บ้านพยอมหมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายอภินันท์ ไชยหะนิจ นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ อำเภอจังหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคนดงพยอมดอนสะแบง รวมพลังสร้างสุขภาพ โดยการดำเนินงานของ นางเติม เวียงอินทร์ ประธานอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร และคณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคที่เหมาะสม ทั้งการรับประทานอาหาร ลดและหลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม และการมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่มากขึ้น

นางเติม เวียงอินทร์ ประธานอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร กล่าวรายงานว่า.-ปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นับเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ของชาวตำบลดินดำโดยพบว่าในทุก 100 คนของชาวตำบลดินดำเพราะว่าจะมีประชาชน ในตำบลดินดำ ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถึง 14 คน

ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งการปฏิบัติตัวและการรับประทานยาที่ต่อเนื่อง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ็บป่วย เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงคือการมีพฤติกรรมการกิน ไม่เหมาะสมและการออกกำลังกายน้อย

ชมรมอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม จึงได้ดำเนินโครงการคนดงพยอมดอนสะแบง รวมพลังสร้างสุขภาพ ขึ้น กิจกรรมที่สำคัญคือการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายในชุมชน ภายใต้แนวคิด เสร็จจากหน้านาแล้วชนกันมาออกกำลังกาย ดำเนินการในชุมชน 5 จุดคือ ชุมชนบ้านพยอม ชุมชนบ้านดอนแคนบ้านดอนหวาย บ้านดงยางและบ้านสะแบง และกิจกรรมสุดท้ายคือ มีการจัดการแข่งขัน การออกกำลังกายในวันนี้ ซึ่งเป็นปีที่3 และจะพยายาม ให้กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายนี้ กลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขอชุมชนต่อไป

นายอภินันท์ ไชยหะนิจ นายกเทศมนตรีตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.-การที่ทางชมรมอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม ได้ผนึกกำลังกันกับทางเจ้าหน้าที่รพ. สตและพี่น้องประชาชน ชักชวนกันให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้

นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะการป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชน เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ย่อมดีกว่าการไปช่วยเหลือ เมื่อพี่น้องประชาชนได้เจ็บป่วยไปแล้ว ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลดินดำยินดีที่จะให้ การสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่ดีๆนี้ต่อไป

—///—สมนึกบุญศรีร้อยเอ็ด 081 708 2129