SCG มอบทุนนักเรียน และทุนอาหารกลางวันแก่ รร.สังกัด สพป.นศ.2 กว่า 169,800 บาท


SCG มอบทุนนักเรียน และทุนอาหารกลางวันแก่ รร.สังกัด สพป.นศ.2 กว่า 169,800 บาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันเพื่อบุตรหลานในชุมชนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด โดยมี นาย นายเกษมสุข พยุงพันธ์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบทุน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านชายคลอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า การมอบทุนในครั้งนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้มอบทุน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนช้างปูนมอบทุนคนเก่งคนดี ซึ่งเป็นทุนที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 โดยจัดให้มีการสอบชิงทุนพร้อมกับบุตรพนักงานและบุตรผู้ธุรกิจเอสซีจีซึ่งมีนักเรียนสอบกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้การออกข้อสอบ เกณฑ์การสอบ การตรวจข้อสอบ ดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.2 ที่เข้าร่วมจำนวน 9 โรง ได้แก่ รร.บ้านชายคลอง รร.บ้านนาตาแย้ม รร.บ้านหนองปริง รร.วัดธรรมเผด็จ รร.บ้านวังยวน รร.วัดเขากลาย รร.วัดควนชม รร.บ้านน้ำพุ และ รร.วัดก้างปลา ที่เป็นบุตรหลานจากชุมชนรอบโรงงานจำนวน 150 คน โดย วัดความถนัด 3 ด้านคือ 1. ความถนัดด้านภาษาไทย 2. ความถนัดด้านจำนวน 3. ความถนัดด้านเหตุผล
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจะคัดเลือกจากคะแนนรวมสูงสุด 3 ลำดับแรกในแต่ละระดับชั้นและระดับคะแนนสูงสุดของแต่ละโรงเรียน ส่วนทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันเครือซิเมนต์ไทยเป็นทุนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และ สพป.นศ.2 จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้อง ๆ จำนวน 80 ทุนและทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนจำนวน 17 โรงเรียนในชุมชนรอบรั้วโรงงาน ได้แก่ รร.วัดธรรมเผด็จ รร.บ้านชายคลอง รร.วัดก้างปลา รร.วัดควรชม รร.บ้านหนองปริง รร.บ้านวังยวน รร.บ้านนาตาแย้ม รร.วัดถ้ำใหญ่ รร.บ้านน้ำพุ รร.วัดเขากลาย รร.วัดกะโสม รร.บ้านพูน รร.บ้านบ่อมอง รร.วัดวังขรี รร.วัดทุ่งส้าน รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และ รร.บ้านวังเต่า รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 169,800 บาท ด้าน ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด กล่าวว่า เอสซีจีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของนักเรียนในชุมชน โดยมีการสนับสนุนการศึกษาผ่านทุนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน