Reporter&Thai Army Uncategorized

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก กองกำลังผาเมือง มอบผ้าห่มกันหนาวราษฎรบนดอยสูง ” ส่งต่อความอบอุ่น คลายหนาวให้ประชาราษฎร์ “

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก กองกำลังผาเมือง มอบผ้าห่มกันหนาวราษฎรบนดอยสูง ” ส่งต่อความอบอุ่น คลายหนาวให้ประชาราษฎร์ ”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังจากกองร้อยทหารพรานที่ 3104 โดย ร้อยเอก สุชาติ สิทธิโสภา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 พร้อมด้วยกำลังพล ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบสนับสนุนจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง ส่งต่อความอบอุ่นให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวบนพื้นที่สูงบนยอดดอย ซึ่งมีฐานะยากจน เป็นผู้ยากไร้มีรายได้น้อย ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในพื้นที่บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

สำหรับการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เป็นโครงการจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวให้กองกำลังป้องกันชายแดน กองกำลังผาเมือง และกองกำลังนเรศวร นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบ

ด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนใพื้นที่ภาคเหนือ ได้กรุณามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งต่อความอบอุ่นคลายหนาวให้ราษฎรในพื้นที่