วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพให้กับชาว จ.นราธิวาส


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพให้กับชาว จ.นราธิวาส


ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นายธีระ อัครมาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพให้กับชาวนราธิวาส โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันกลุ่มอาชีพต่างๆในนราธิวาสที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพและได้ยุติการดำเนินการกกลุ่มอาชีพเป็นจำนวนมากเนื่องจากการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินการของกลุ่มไม่มีความต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพ จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการโดยได้รับเกียตริจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการกลุ่มมาให้ความรู้ในเรื่องการจัดการและบริหารกลุ่ม ซึ่งวิทยาลัยชมชนนราธิวาสหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นในการจัดตั้งกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและทางกลุ่มสามารถบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารกลุ่มของตนเอง ให้ทุกคนได้มีบทบาทในกิจกรรมกลุ่มได้ดีและได้มากกว่าเดิม เพื่อให้กลุ่มมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ด้านนางสาวมุสมีนี เพ็ญยูนุผู้เข้าอบรม ได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เพราะได้องค์ความรู้ในการไปบริหารจัดการกลุ่มของตนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจอื่นๆอีกด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆอย่างนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในปีหน้าค่ะ”

ข่าว/กรียา/นราธิวาส