เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกลุ่มตลาดเกษตรกร ร่วมสระเกล้าดำหัว พร้อมทั้งขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกลุ่มตลาดเกษตรกร ร่วมสระเกล้าดำหัว พร้อมทั้งขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ และนายชูชีพ พงษ์ไชยหัวหน้างานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวาระดิถีห้วงช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่เมืองล้านนาเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตแลการทำงาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่