Uncategorized ข่าวกระแสสังคม

อำเภอชุมแสง นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนตำบลเกยไชย และตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการ “วิถีชุมชน คนทำตาล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน

อำเภอชุมแสง นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนตำบลเกยไชย และตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการ “วิถีชุมชน คนทำตาล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน


โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด “วิถีชุมชน คนทำตาล” สืบเนื่องมาจาก ตำบลเกยไชย และตำบลท่าไม้ เป็น 2 ตำบล ของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีต้นตาลเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และการปลุกเสริมจำนวนมาก มีวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดมายาวนาน เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับต้นตาลและลูกตาล แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนทำตาล ของตำบลเกยไชยและตำบลท่าไม้ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง จึงได้ทำโครงการเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ริเริ่มจัดงาน”วิถีชุมนุม คนทำตาล”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและเสนอวิถีชีวิตชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอชุมแสงและจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์เป็นของชุมชน หลังจากนั้นได้มีพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุของ หมู่บ้านหนองตอ หลังจากนั้น นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติปลูกต้นตาล ไว้เป็นเอกลักษณ์ ให้แด่หมู่บ้านหนองตอ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป ///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///