ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ดจัดประเพณีบุญสรงกู่ปรางค์กู่ตำบลมะอึ400นางรำบวงสรวงปรางค์กู่1พันปี/MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดประเพณีบุญสรงกู่ปรางค์กู่ตำบลมะอึ400นางรำบวงสรวงปรางค์กู่1พันปี
/MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ทวี รอง.ผวจ.ประธานเปิดบุญสรงกู่ต.มะอึปรางค์กู่1พันปีรำบวงสรวง400นางอ.ธวัชบุรี12ตำบลคึกคัก/MOITC:ชสอท.ชมรมสื่อออนไลน์ IT สมนึก-บพิตรร้อยเอ็ด/รายงาน/081708212-

เมื่อเช้าวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ โบราณสถานปรางค์กู่ วัดศรีรัตนาราม บ้านปรางค์กู่ หมู่ที่ 9 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในการจัดงานประเพณีบนสรงกู่ อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2562 วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ยนต์ 2562 โดยการดำเนินงานของนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรีและคณะ ส่วนราชการตำบลมะอึองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปกครองส่วนท้องที่ รวมทั้งประชาชนชาวอำเภอธวัชบุรีและชาวบ้านปรางค์กู่ซึ่งมีนางรำกว่า 400 คน

กิจกรรมอาทิทำบุญสอยดาวตลอดงาน การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน การแสดงโปงลาง การแข่งขันมวยทะเล แข่งขันเรือพื้นบ้าน 4 ฝีพาย

นายชรินทร์. ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวรายงานว่า.-งานประเพณีบุญสรงกู่ อำเภอธวัชบุรีประจำปี 2562 เป็นประเพณีบุญสรงกู่ ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นประจำทุกปี โดยยึดเอาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี เป็นวันจัดงานประเพณี ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้น 3 วันในระหว่างวันที่ 17 18 19 เมษายน 2562 ณ โบราณสถานปรางค์กู่วัดศรีรัตนารามบ้านปรางค์กู่หมู่ที่ 9 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือ 1 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป, 2 ส่งเสริมการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมโบราณสถานและสักการะองค์ปรางค์กู่ ,3 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดการจัดงานในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้น3 วัน อำเภอธวัชบุรีร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนชาวอำเภอธวัชบุรีและชาวบ้านปรางค์กู่ที่มีส่วนสำคัญในการจัดเตรียมงานประเพณีบุญสรงปู่อำเภอธวัชบุรีปี 2562

มีนางรำกว่า 400 คนที่มาจากทุกตำบลมาร่วมรำบวงสรวงในปีนี้ในการจัดงาน 3 วันเราได้มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น มีกิจกรรมทำบุญสอยดาวตลอดงาน การแสดงของศิลปินพื้นบ้านการแสดงโปงลาง การแข่งขันมวยทะเล แข่งขันเรือพื้นบ้าน 4 ฝีพาย ซึ่งทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ในเขตอำเภอธวัชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน

 

ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวอำเภอ ที่ต้องการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและคุณค่าของโบราณสถานปรางค์กู่ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และที่สำคัญคือผู้ที่มาเที่ยวงาน จะได้เยี่ยมชมพระองค์ปรางค์กู่และพระลักษมีประทับยืนที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีมากกว่า 1000 ปีซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอธวัชบุรี

—///—MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–