Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ฯ เพื่เข้าตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

เมื่อ 20 พ.ค.61, 1600 – 1700 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายณรงค์ ภูดอนตอง ผญบ.ม.1 บ.ใหม่ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ., นายเดชณรงค์ วงศย๋า, ผญบ.ม.7 บ.นครเจดีย์ ม.๗ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. และนายณรงค์ อนันชัย ผญบ.ม.14 บ.หนองเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ร่วมกันลงพื้นที่ฯ เพื่เข้าตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. (ห้วงเวลาของพายุตั้งแต่ 1600 – 1700) เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้.-
1. บ.ใหม่ ม.1 กระเบื้องหลังคาเสียหาย จำนวน 30 หลังคาเรือน
2. บ.นครเจดีย์ ม.7 กระเบื้องหลังคาเสียหาย จำนวน 39 หลังคาเรือน
3. บ.หนองเจดีย์ ม.13 กระเบื้องหลังคาเสียหาย จำนวน 35 หลังคาเรือน
รวมเสียหายทั้งหมด ๑๐๔ หลังคาเรือน ซึ่งหน่วยจะได้ประสานงานกับ อบต.นครเจดีย์ เพื่อให้การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือน และจะได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความหายหายจากลมพายุฤดูร้อน ต่อไป

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey