คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ The office of the General Directorate for Attention to the Elderly of the Regional Government of Madrid ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม พลเอก อรุณ สมตน พลเอก สกล ชื่นตระกูล และพลเอก สรรชัย อจลานนท์ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี โดยมี Ms. Begona Garcia Deputy Director-General of Services to the Elderly of the regional Govt of Madrid รองผู้อำนวยการหน่วยงานบริการผู้สูงอายุของรัฐบาล และ Mr. Isidro Donoso Deputy Director-General of Services and Public Centres of the Regional Govt of Madrid รองผู้อำนวยศูนย์บริการและชุมชนของรัฐบาล บรรยายสรุปข้อมูลที่สำคัญด้านผู้สูงอายุของสเปนและกรุงมาดริด อาทิ จำนวนประชากรของกรุงมาดริด กว่าร้อยละ 17.5 มีอายุมากกว่า 65 ปี และอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23 ของประชากรกรุงมาดริด อายุเฉลี่ยของประชากรคือ 84 ปี ซึ่งล่าสุดกรุงมาดริดได้ออกกฎหมายเพิ่มการเกษียณของผู้สูงอายุจาก 65 ปี เป็น 67 ปี
นอกจากนี้ คณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงนโยบาย มาตรการ และแนวทางการจัดบริการด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยกับกรุงมาดริด อาทิ การปรับเพิ่มอายุเกษียณของผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการระบบเงินบำนาญสำหรับผู้สูงอายุ ระบบการจัดเก็บภาษีที่นำมาใช้จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ระบบสาธารณสุข การจ้างงานผู้สูงอายุ รวมถึงแนวทางการจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุของสเปน อาทิ บริการบ้านพักผู้สูงอายุ บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน