Reporter&Thai Army

โครงการฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย

โครงการฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย //////////
วันนี้ 20 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย ปะจำปี 2561 ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้กว่า 120 คนโดยมีนายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดเชียงใหม่ นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แพร่ นายบรรจง โพธิวงศ์ ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก ได้ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีการแจ้งเตือนภัย พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ส.2558 และเรื่องของการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย ของในเขต จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรส่วนท้องถิ่น และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน ในสถานการณ์ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องทันท่วงที
แหล่งข่าวจาก จาย นามต๊ะ แม่สายนิวส์ออนไลน์


ณฐพัชร์ อภิโชคกุล /////// เชียงราย ////////