Uncategorized

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี เพื่อประเมินโครงการคัดสรร “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี เพื่อประเมินโครงการคัดสรร “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ณ ที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านควน หมู่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี เพื่อประเมินโครงการคัดสรร “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พระเทพศีลวิสุทธิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดการคัดสรร “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดสรรรอบแรกจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 2.บ้านประชานิมิต ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร และ 3.บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และจะดำเนินการคัดสรรเพื่อประกาศเป็น“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

โดยคณะกรรมการฯระดับจังหวัด
ทั้งนี้หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ไปรับรางวัลโล่สิงห์ทองจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนจะจัดงานใหญ่เป็นมหกรรมรวมพลคนดีของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นการมอบโล่รางวัลสิงห์ทองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง รวม 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลสิงห์ทองสำหรับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รางวัลสิงห์ทองสำหรับกลุ่มองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลสิงห์ทองแก่ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับชุมชนตำบลดีเด่นระดับจังหวัดอีกด้วย


///////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส