เชียงรายซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว


เชียงรายซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว
ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธารามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
เป็นปรธานเปิดการอบรมและซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว มีนายทรง ดอนชัย รอง
นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยผู้นำ ตัวแทนชาวชุมชนทั้ง 64 ชุมชน เจ้าหน้าที่และ
พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับและร่วมฝึกอบรมการอบรมและซ้อมแผนรับเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวประจำปี 2561 มีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครองของเทศบาลนครเชียงรายเป็นแม่งานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานพร้อมชาวชุมชนได้ตระหนักถึงภัยจากเหตุเพลิงไหม้ทั้งให้พนักงานดับเพลิง
ของเทศบาลนครเชียงรายมีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยสามารถทำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาคเอกชนอย่างสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันเหตุที่สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของปนะชาชนและของรัฐได้นายวันชัย กล่าวว่า การที่พนักงานดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับภาค
เอกชนในการซ้อมแผนในครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบเพื่อนำไปถอดบทเรียนในการปรับปรุงเพื่อให้
การทำงานช่วยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ถ่ายภาพ