Uncategorized

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมแรลลี่ 4 ดี วิถีพอเพียงรักษ์สิ่งแวดล้อม Zero Waste School ทอดผ้าป่าขยะ 3 Rs

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมแรลลี่ 4 ดี วิถีพอเพียงรักษ์สิ่งแวดล้อม Zero Waste School ทอดผ้าป่าขยะ 3 Rs ปลูกฝังเยาวชนสร้างชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
19 ก.ค.61 ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมแรลลี่ 4 ดี วิถีพอเพียงรักษ์สิ่งแวดล้อม Zero Waste School ทอดผ้าป่าขยะ 3 Rs พร้อมด้วย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียนในเครือข่ายจำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้วเขต 1 จำนวน 21 โรงเรียนเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม โดยอบต.พระเพลิงร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต 1 จัดกิจกรรม มีการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน แรลลี่ 4 ดี วิถีพอเพียงรักษาสิ่งแวดล้อม Zero Waste School ทอดผ้าป่าขยะ รีไซเคิล (3 Rs) พร้อมแห่รอบบริเวณชุมชน โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปดำเนินชีวิตได้จริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำขยะที่เหลือใช้ทั้งขวดน้ำ กระดาษ กระป๋องน้ำมันเครื่อง ซึ่งเด็กนักเรียนนำมาเปลี่ยนให้เป็นมูลค่าหรือนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆและเป็นการสร้างให้ชุมชนเกิดการคัดแยกขยะเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง

Comments are closed.