Uncategorized

เพิ่มโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส

เพิ่มโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส

​เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการทำบุญครั้งใหญ่กับเด็กนักเรียนหญิง จำนวน 400 คนกับโครงการเก๋ๆ ที่มีชื่อว่า WE LOVE AND SHARE มอบเป้ให้น้อง นำโดยคุณลูกหมี รัศมี ทองสิริไพศรี ประธานโครงการ คุณกฤษรชรฎะชญตว์ กฤตพิพัมนโภคินรองประธานโครงการ คุณธนะวรรธน์ ณัฐวรไพศาลรองประธานโครงการ พร้อมด้วยพัธมิตรสายบุญอีกมากมาย
​นอกจากจะมอบกระเป๋เป้ “limited edition ” รุ่นพิเศษสีม่วงสดใสพร้อมโลโก้ประจำโรงเรียนปักที่กระเป๋าเป้แล้วที่สำคัญกระเป๋าเป้ทั้งหมดได้ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสม ลงตัวกับกับใช้งานของน้องๆ สำหรับใส่หนังสือ อุปกรณ์การเรียนได้ได้จัดทำขึ้นเป็นจำนวน 400 ใบ แทนใบเก่าที่ชำรุด เสียหาย ให้กับเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงานจะเลี้ยงอาหารกลางวัล และมอบรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณสายสม วงศาสุลักษณ์และคณะอาจารย์เป็นผู้รับมอบ

​ประวัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสกุมารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ฯ เดิมชื่อ โรงเรียนร่วมน้ำใจ เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ มีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ร่วมกับกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯท่านอื่นๆ คือ ดร.สุณี ศรีอรทัยกุล, นางนฤมล ศิริวัฒน์, นางศรีวรรณา วิริยะพันธ์, นางกฤษณา นิชิด้า, นางเสงี่ยม ละอองสุวรรณ, นางรมิดา รัสเซลล์, นางสายพิณ พหลโยธินและนางหทัยรัตน์ จุฬางกรู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กหญิงผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อป้องกันการเป็นโสเภณีในเด็ก สร้างโรงเรียนเพื่อลูกกำพร้าเอดส์และเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมสร้างงานอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) ดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ โรงเรียนร่วมน้ำใจ ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางสายพิณ พหลโยธิน เหรัญญิกของมูลนิธิฯ จำนวน ๗ ไร่ ๑๕๔ ตารางวา และคณะกรรมการทุกคนร่วมใจกันจัดหาทุนบริจาคในการถมดิน ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ขนาด ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ชื่ออาคารว่า รวม..ร่วมน้ำใจ อาคารเรือนนอน Spansion จำนวน ๑ หลัง อาคารเรือนรับรองสำหรับครูและอาสาสมัคร ๑ หลัง ใช้งบประมาณรวมทั้งหมด ๑๐ ล้านบาท และจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับใช้รับประทานรวมทั้งอุปกรณ์เสริมหลักสูตรอื่นๆ จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามระเบียบและข้อบังคับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสามัญ ประเภท ๑๕ (๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยมีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯเป็นผู้รับใบอนุญาต
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานนามให้โรงเรียนใหม่เป็น“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา” ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา โดยเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗
​ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงใช้ชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”