อาคารรัฐสภา 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส


วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.55 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองประธานคณะกรรมาธิการการเมือง พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายไพศาล ด้วงทอง กำนันตำบลปั๋ง เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ขอให้พิจารณาการเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวบ้าน และออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎร สืบเนื่องจากได้มีประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 471 กำหนดให้หมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และต่อมาในปีพ.ศ. 2532 ได้มีประกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2532 ทับซ้อนที่ดินและที่อยู่อาศัยของราษฎร จำนวนประมาณ 239 ราย 372 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,318 ไร่ จากนั้น พ.ศ. 2546 ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ทางกำนันตำบลแม่ปั๋งและคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านและการทำงานล่าช้าของหน่วยงาน ซึ่งทราบว่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้อออกคำสั่งที่ 2003/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการครอบครอง
(สค.1) และการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองประโยชน์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2. ขอให้ติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ 2 , 4, 5, 6, 10 และหมู่ที่ 13 ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
3. ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเรื่องราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ เนื่องจากเกษตรกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากการถูกกดราคาของพ่อค้าคนกลาง
นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า จะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ พร้อมทั้งเร่งหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน