Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ส่วนราชการ และประชาชน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวาระอันเป็นศุภมหามงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทพระวรกาย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียนานัปการ รวมถึงทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ล้วนเป็นคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ ต่อพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ อีกทั้งได้มีพระราชกุศโลบายในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พสกนิกร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงพลังในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอุปสมบทในกิจกรรมฯดังกล่าว ยังได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะ และปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมอุปสมบทประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 67 รูป โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจุฬามณี ระหว่างวันที่ 20 – 30 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 11 วัน