Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ลี้, อุตสาหกรรม จว.ล.พ., ทต.ป่าไผ่, ตัวแทนบริษัทไทยโทนฯ และตัวแทนราษฎร ม.11 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ, กลิ่นและเสียง

เมื่อ 20 ก.ย.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ลี้, อุตสาหกรรม จว.ล.พ., ทต.ป่าไผ่, ตัวแทนบริษัทไทยโทนฯ และตัวแทนราษฎร ม.11 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ, กลิ่นและเสียง จากการประกอบกิจการฯ ของบริษัทไทยโทน อินเตอร์เนชั่นนอล เทรด จำกัด สรุปผลฯ ให้บริษัทไทยโทนฯ ได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงการกำจัดน้ำเสีย, คาร์บอนและเสียง ที่มีค่าเกินมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด โดยให้แก้ไขกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียและเสียง ภายใน 30 วัน และแก้ไขเรื่องคาร์บอนในอากาศ ภายใน 60 วัน นับจากวันนี้ไป และให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชน จำนวน 6 ข้อ โดยทาง อ.ลี้ จะได้จัดคณะกรรมการลงพื้นที่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบฯ ต่อไป