ร้อยเอ็ด สร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ร้อยเอ็ด สร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์ สู่เทคโนโลยีนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยง อุตสาหกรรมคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ 5 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

โดยการดำเนินงานของนางลักษมี รุจิระมานนท์อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม 45 คน

นางลักษมี รุจิระมานนท์อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอุตสาหกรรม หนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศเนื่องจากการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ มีความรุนแรงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีต้นทุน ด้านแรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

ดังนั้นการรวมกลุ่มในลักษณะของคัตเตอร์ จึงเป็นแนวทางและเครื่องมือหนึ่ง ในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ให้สามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรม ข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม ในการร่วมซื้อ ร่วมขาย ร่วมพัฒนาธุรกิจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความร่วมมือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถาบันต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพ ด้านการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม workshop การสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยอาจารย์บุญฤทธิ์ สมบัติหลายและทีม กิจกรรม workshop ทิศทางการพัฒนาข้าวอินทรีย์สู่นวัตกรรม 4.0 ทบทวน โดยอาจารย์ดนุวัต เพ็งอ้นและทีม

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า.-นับว่าเป็นการให้ความร่วมมือกันพัฒนาและผลักดัน สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในระดับชุมชนจังหวัดและในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนประเทศชาติ

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–