สว.ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงราย เยือนอำเภอเชียงของ และอำเภอเชียงแสน หารือประเด็นการค้า-การขนส่งชายแดน


สว.ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงราย เยือนอำเภอเชียงของ และอำเภอเชียงแสน หารือประเด็นการค้า-การขนส่งชายแดน

สายวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย
นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิศาสตร์ คณะกรรมการ ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ ที่ด่านพรมแดนเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการของด่านศุลกากร รวมทั้ง รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการค้าชายแดนเชียงของ โลจิสติกส์ของด่านชายแดนเชียงของ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ

จากนั้น ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังด่านตรวจพืชเชียงแสน และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อราชการประเด็นต่างๆ ทั้งการนำเข้า – ส่งออก ผ่านด่านเชียงแสน การกระจายสินค้าจากท่าเรือเชียงแสน การตรวจสินค้าเกษตรผ่านทางด่านเชียงแสน รวมทั้ง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการค้าชายแดน ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน พบว่าอำเภอเชียงของและเชียงแสนมีศักยภาพในการพัฒนาได้หลายด้าน โดยเฉพาะทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว และสินค้าด้านเกษตรและผลไม้ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะเดียวกันก็พบว่ามีปัญหา เช่น ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีนให้เกิดผลกระทบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะนำไปสู่การปรวนแปรของระบบนิเวศและปัญหาภัยแล้ง รวมถึงปัญหาการจัดหาพื้นที่สำหรับนักลงทุนยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอำเภอเชียงของให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

โดยในวันพรุ่งนี้ (21 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในด้านการค้าชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการของด่านแม่สาย และศึกษาสภาพเศรษฐกิจบริเวณด่านแม่สาย พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม ประเทศ ที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกัน และเป็นระบบเพื่อให้เกิดความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสุข มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
20/12/62

,