หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล ของสโมสรลูกเสือราชวิถีสู่ปีที่ 5 ปี

วันที่ 7 เมษายน 61 เวลา 18.00น หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล ของสโมสรลูกเสือราชวิถีสู่ปีที่ 5 ปี ณ ห้องวิภาวดี บอลลูม เซ็นทรัลแกรนด์พลาซ่า ลาดพร้าว

https://youtu.be/ekPM6yEpzJU

โดยมี  นายอัฑฒ์ มาฆลักษณ์ (นายกสโมสรลูกเสือราชวิถี)  ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์  ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานดำเนินงาน  นายกฤษรชฎะชญตว์ กฤตพิพัฒนโภคิน ประธานฝ่ายจัดหาทุน  นายธนะวรรธน์ ณัฐวรไพศาล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสมจิตร ต่อพงศ์พันธุ์  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์  ดร.อติรุจ ขวัญเมือง  ที่ปรึกษากิติมศักดิ์  นายคฑาเพชร  แก่นแก้ว  ประธานฝ่ายสื่อสารมวลชน นายโชตินรินทร์  ทัศนเปรมสิน   ประธานฝ่ายสถานที่ เป็นคณะผู้จัดงาน