ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอบางบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือ โครงการพัฒนาคลองนายบาง ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินโครงการ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองในรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ แล้วจึงเสนอให้คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี