วันสถาปนากรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 37 ของการก่อตั้งหน่วย “ช่วยเหลือประชา เสริมความมั่นคงชาติ ”

วันสถาปนากรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 37 ของการก่อตั้งหน่วย “ช่วยเหลือประชา เสริมความมั่นคงชาติ ”
///////////////////////////////////////////////////////

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติ ในการประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 17 ครบรอบ ปีที่ 37 โดยมี พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7, พลเอกโตมร กิตติโสภณ , พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4 , พลตรี ธำรงค์ ถาวร, พลเอกธัญ เหมจินดา, พลเอก เกษมสุข ตาคำ, พลเอก สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์, พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34, พลตรี อนุรักษ์ ทับคล้าย , พลตรี ชวลิต ภาษยะวรรณ์, พันเอกสันดุษิต ดีบุกคำ, พันเอก บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน, พันเอก จรัส ปัญญาดี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34, พันเอก วรเทพ บุญญะ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 34 , พันเอก เจษฎา เงินกอบทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 7 , นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา, ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา, ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา, พันตำรวจเอก สมภพ สุภาพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้, พันตำรวจเอก เชาว์ ป้อมงาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน, นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา, นายพีรวัส ตินตะชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา, พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 , ปลัดอำเภอเชียงม่วน มีอดีตผู้บังคับบัญชาทั้งอดีตและปัจจุบัน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีด้วย โดยมี พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ได้มอบทุนการศึกษา ให้กำลังพลที่ปลดพิการ เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนามในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 นาย

 

กรมทหารราบที่ 17 ถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางพื้นที่ ยุคสมัย และสถานการณ์ ที่มีความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ระหว่างระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย และระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นจุดผกผันด้านความมั่นคงของชาติอย่างรุนแรง แม้จะอยู่ในห้วงแรก ของการกำเนิดหน่วย แต่กำลังพลของหน่วยก็ได้มีโอกาสเข้าร่วม ในบทสุดท้ายของประวัติศาสตร์การต่อสู้อันลำเค็ญและยาวนานของชาติไทยนั่นคือ สงครามการต่อสู้กับลัทธิการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และได้มีส่วนสำคัญของการได้มาซึ่งชัยชนะขั้นเด็ดขาดอย่างถาวร และยังคงมีส่วนร่วมสำคัญในการใช้กำลังเข้าต่อสู้ และแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ทั้งด้วยการปฏิบัติโดยตรง และด้วยการสนับสนุนหน่วยงานอื่นเรื่อยมา ขณะเดียวกันยังมีการเตรียมกำลังให้พร้อมเสมอที่จะเผชิญหน้ากับการรบ/การสงคราม หรือภัยคุกคามในขั้นที่รุนแรงที่สุดในในทุกรูปแบบ

 

กรมทหารราบที่ 7 ซึ่งรับผิดชอบภาคเหนือตอนบน ทำให้ไม่มีกำลังเพียงพอต่อภัยคุกคามคือการปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ กองทัพบกจึงได้จัดตั้งหน่วยระดับกองพันขึ้นมาอีกหลายกองพันทั้งเป็น พัน ร.มาตรฐาน และ พัน ร.เบา ดังนั้นเมื่อมีหน่วยในระดับกองพันมากขึ้น กองทัพบกจึงได้จัดตั้ง กรมทหารราบที่17 ขึ้นมาเพื่อบังคับบัญชาหน่วยในระดับกองพันที่เพิ่มมากขึ้น โดยจัดตั้งขึ้น ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 30/23 เรื่อง จัดตั้งกรมทหารราบที่ 17 ลง 20 เมษายน 2523โดยมีที่ตั้งหน่วยชั่วคราว ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และหน่วยได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2524 และ หน่วยได้ ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรมทหารราบที่ 17 สืบมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน กรมทหารราบที่ 17 ได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาจาก กองพลทหารราบที่ 4 มาขึ้นการบังคับบัญชากับ กองพลทหารราบที่ 7 ได้กระทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชาหน่วย กรมทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17ณ บริเวณสนามหน้ากรมรบพิเศษที่ 5 อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอกสุทัศน์ จารุมณี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นตัวแทนรับมอบท่ามกลางทหารกองเกียรติยศ ทั้งนี้ตามที่กองทัพบกได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งหน่วยระดับกองพลขึ้นในพื้นที่ของกอง¬ทัพภาคที่ 3 โดยใช้นามหน่วยว่า “พล.ร.7” เพื่อให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที¬รับผิดชอบ ตลอดจนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

กองพลทหารราบที่ 7 นับเป็นหน่วยของกองพลทหารราบเบา ของกองทัพบกไทยโดยขึ้นการบังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งจากการก่อตั้ง พล.ร.7 ทำให้ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 มีหน่วยงานระดับกองพล 4 หน่วย ประกอบด้วย กองพลทหารม้าที่ 1 กองพลทหารราบที่ 4 กองพลทหารราบที่ 7 และกองพลพัฒนาที่ 3 โดย พล.ม.1,พล.ร.4, และ พล.ร.7 ถือเป็นหน่วยระดับกองพลดำเนินยุทธการหลัก ของกองทัพบก ในด้านการป้องกันประเทศ พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ การช่วยเหลือประชาชน และเสริมสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน /////////////////////
แหล่งข่าวจาก – นกยุง กิจการพลเรือนทหารกองทัพภาค 3
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์