ตาก=ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางหลวงหมายเลข 12 (แม่สอด – ตาก) หาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณดอยรวก

ตาก=ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางหลวงหมายเลข 12 (แม่สอด – ตาก) หาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณดอยรวก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ทางหลวงหมายเลข 12 (แม่สอด – ตาก) บริเวณดอยรวก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสภาพข้อเท็จจริงและประเด็นปัญหา ต้างๆ

บริเวณดอยรวกหรือชาวบ้านเรียกว่า ดอยมรณะ 100 ศพ หรือ”ดอย 100 ศพ”เป็นเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด เป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพถนนที่เป็นทางลาดยาวกว่า 4 กิโลเมตร ประกอบกับทางที่คดเคี้ยวมีความลาดชัน ผู้ขับขี่ที่ไม่ชำนาญเส้นทาง หากขับขี่โดยใช้ความเร็วหรือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของแขวงทางหลวงตากที่ 1 และแขวงทางหลวงตากที่ 2 พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดบนทางหลวงหมายเลข 12 จำนวน 95 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 34 ราย และบริเวณดอยรวกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 6 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 14 รายและผู้เสียชีวิต 1 ราย

โดยหลังจากลงพื้นที่ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีแนวคิดจะทำทางหยุดฉุกเฉินบริเวณดอยรวกเพิ่ม 2 แห่ง และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมความเร็ว และกำหนดความเร็วที่เหมาะสม ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนในจุดเสี่ยง รวมถึงการควบคุมการบรรทุกน้ำหนักและตรวจสภาพรถโดยสารให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โดยจะนำข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ไปจัดทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป


//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน