ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 5 กันยายน เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี (ก.ธ.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ก.ธ.จ.นนทบุรี ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอไทรน้อย กำนันสุรสีห์ และ ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างโครงการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ทั้งนี้ มีการร่วมกันรายงานผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 โดย ก.ธ.จ.นนทบุรี และผู้ช่วยเลขานุการฯ และที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการต่างๆ ตลอดจนบรรยายสรุปข้อมูลโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าวทั้งคณะในช่วงบ่าย เพื่อติดตามการดำเนินงานต่อไ


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี