ด่วนร้อยเอ็ดเร่งอปท.เข้มรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ชาวบ้านแจ้งความเอาผิดได้หากเพิกเฉย

ด่วนร้อยเอ็ดเร่งอปท.เข้มรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ชาวบ้านแจ้งความเอาผิดได้หากเพิกเฉย
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—

เมื่อเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดรายการวิทยุ จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด สวท.ร้อยเอ็ด FM 94.00 เมกะเฮิรตซ์ ทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 8:00-9:00 น ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ช่วงพูด ในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
โดย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวว่า ขอแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งว่า ตามที่รัฐบาลได้เน้นย้ำ ให้ทุกพื้นที่ดูแลให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประกอบกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ทำให้เก็บรายได้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืน จังหวัดจึงขอความร่วมมือและซักซ้อม การปฏิบัติ โดยเฉพาะกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสงบ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2560คือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ในการโฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึง หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งสอดส่องกวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืน ตักเตือนและสั่งการให้ผู้กระทำผิด แก้ไขหรือขจัดความสกปรก หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเสีย รวมถึงจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังระบุให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ในการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ในการปกครองของตน
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้แก่ 1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 2 การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสวนสาธารณะ 3 การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 4 การรักษาความสงบ การรักษาความเป็นระเบียบ โดยที่ มาตรา 35 ถึง 41 ได้ระบุ รายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ได้
ฉะนั้นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานจราจร ต้องพึ่งสังวร เคร่งครัดในการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและให้รณรงค์ เพื่อให้ประชาชนถือปฏิบัติ และหากพบเห็นบุคคลใดฝ่าฝืนกระทำผิด ตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ประชาชนแจ้งต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมาตรา 48 วรรคท้ายระบุว่า ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบความผิด ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งด้วยกึ่งหนึ่ง
จึงขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบริเวณสถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย ให้มีการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ เช่นดอกทองอุไร ดอกเฟื่องฟ้าหรืออื่นๆ เพื่อปรับปรุงบ้านเมือง ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับการเจริญเติบโตของบ้านเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ปรับปรุงเส้นทางสายหลัก สายรอง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตลอดทั้งปี
—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542—/0817082129-