ร้อยเอ็ดเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ทั้ง 20 อำเภอ

ร้อยเอ็ดเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ทั้ง 20 อำเภอ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบฯ ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และในปีพุทธศักราช 2561 รัฐบาลได้เตรียมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศลของศาสนาต่างๆ ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 ธันวาคม 2561

โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุข หรือปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ เจ้าคณะอำเภอ หรือผู้แทน ทั้ง 20 อำเภอ เพื่อรับทราบและดำเนินการดังกล่าวดำเนินการกิจกรรมร่วมกับชุมชนคุณธรรมต้นแบบเพื่อดำเนินการ /////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม / รายงาน