คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้นำองค์กรคริสตจักรทั้ง 5 องค์กร

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้นำองค์กรคริสตจักรทั้ง 5 องค์กรที่ทางราชการรับรอง ประกอบด้วย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรคริสตจักรและแนวทางการส่งเสริมงานด้านศาสนสัมพันธ์

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน