นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ศิริพํมน์ สุขเจริญ ประจำฝ่ายที่ประทับ สำนักงานฝายเสนาธิการ ๙๐๔ และคณะ จำนวน ๒๕ คน

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ศิริพํมน์ สุขเจริญ ประจำฝ่ายที่ประทับ สำนักงานฝายเสนาธิการ ๙๐๔ และคณะ จำนวน ๒๕ คน ที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ ทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสา และทรงทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑