นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน มีนางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯ ซึ่งภายในงานจัดนิทรรศการวันดินโลก และนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านจำหน่ายสินค้า มีเสวนาวิชาการ การจัดการทรัพยากรดิน ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ร่วมงานกว่า 400 คน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้ปลูกปอเทือง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 3 จุด รวม 29 ไร่