สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 รับฟังนโยบาย และอบรมพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 รับฟังนโยบาย และอบรมพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในการเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั้ง 189 โรง สังกัด สพป.นศ.2 เข้าร่วมประชุมพร้อมรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้ มีการบรรยายเรื่องงานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ New DLTV ที่จะต้องนำไปปฏิบัติในโรงเรียน โดย นางนัทธภัทร พิทยพิโลน ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งมีกิจกรรมกลุ่ม PLC และสร้างเครือข่ายระหว่างธุรการแต่ละโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า สพป.นศ.2 มีการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบถ้วนทุกโรงเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท ในการจ้างครูธุรการและภารโรงให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โดย สพป.นศ.2 มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด ในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน หลักการดำเนินงานธุรการ งานการเงินพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV ให้ครูทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องทำหน้าที่ทางด้านธุรการ ถือเป็นทิศทางด้านการศึกษาที่น่ายินดีสำหรับคุณครู ทีจะมีเวลาทุ่มเทให้นักเรียนมากขึ้น ต่อไป