# ประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า #

# ประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า #

เมื่อ 7 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ.

ร่วมประชุมหารือและชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามแผนงานของหน่วย

โดยมี…นาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(พ.) เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ตึกอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่