” ยุวชนทหาร ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ของ มณฑลทหารบกที่ 39

” ยุวชนทหาร ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ของ มณฑลทหารบกที่ 39

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 ของ มณฑลทหารบกที่ 3 ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบก ตามจังหวัดชายทะเลของประเทศไทยหลายจังหวัด เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เหล่ายุวชนทหาร หรือ นักเรียนที่ได้รับการฝึกวิชาทหาร ได้เข้าร่วมกับทหารประจำการ ตำรวจสนาม ตลอดจนประชาชนชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าว ทำการสู้รบต่อต้านทหารญี่ปุ่นเหล่านั้น ด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายนาย รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” ในวันดังกล่าวหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะมีการจัด พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และ ราษฎร อาสาสมัครที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา

 

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 จึงได้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารไทยในอดีต และเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อผู้บังคับบัญชา ว่า จะยึดมั่นในอุดมการณ์ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งจักปกป้องเอกราชอธิปไตย และพัฒนาชาติไทย ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

ในปัจจุบัน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ภายใต้การกำกับดูแลของ พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ปรับปรุงพัฒนา ขีดความสามารถในการฝึกศึกษา รวมทั้งการกวดขันด้านระเบียบวินัยของนักศึกษาวิชาทหารให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับทหารประจำการ ดังจะเห็นได้จากการประกอบกำลังสวนสนาม โดยใช้นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น นอกจากนั้นแล้วการฝึกยังได้ปลูกฝังให้นักศึกษา วิชาทหารทุกนายมีความรัก ความศรัทธาในกองทัพอย่างจริงจัง

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 59 สถานศึกษา และจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๕ สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 94 สถานศึกษา 6,067 นาย