เชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก และดึงทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

วันนี้ (7 ธ.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง และมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ แนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2562 นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนการดำเนินงานและมาตรการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ คือ มาตรการเตรียมการและป้องกัน , มาตรการรับมือ , มาตรการสร้างความยั่งยืน และดำเนินการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยผ่านทาง Online , On air , On ground ใช้ระบบสั่งการแบบ Single Command เพื่อเป็นการบริหารจัดการการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างบูรณาการในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับ 25 อำเภอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันไฟป่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เคียงคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ตลอดไป
/////////////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม , อาทิตยา พรหมรักษา , วราวุธ กองยา
ส.ปชส.เชียงใหม่
7 ธันวาคม 2561