หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรม ” โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๐๘๐๙๓๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรม ” โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” มีกำนัน , ผญบ., อสม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีกับประชาชน โดยร่วมมือกันพัฒนา ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บ กวาดบริเวณวัดและปรับภูมิทัศ ณ เขาแก้ว หมู่ที่ ๔ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. เพื่อให้มีทัศนียภาพที่ดีและความสะอาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย