ปฎิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”

ปฎิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”

ร้อยเอ็ด….
ปฎิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”
*ปัญหาขยะเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่างๆมากมาย ทั้งเรื่องปริมาณขยะที่กองพะเนินเป็นภูเขาสร้างภาพลักษณ์น่าหดหู่ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ก่อเป็นมลภาวะ ทั้งทางรูป และกลิ่น ขยะที่ปนเปื้อนลงน้ำก็ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเน่าเสีย อีกกรณีน้ำท่วมเมือง ก็เพราะท่อน้ำอุดตันไปด้วยขยะ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่ได้มาจากใครเลย นอกจากฝีมือพวกเรานี่เอง การใช้ถุงพลาสติกเกินความจำเป็น และความมักง่ายในการไม่คัดแยกขยะ การทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทาง …

**วันนี้ 9 ม.ค. 2562 นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” และกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหอประชุมอำเภอโพนทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3 ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และยังสร้างความตระหนัก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งจะทำให้เมืองสระแก้วสะอาด น่าอยู่***นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง กล่าวว่า สำหรับการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.-9 มี.ค. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่มีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึก และ การมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: