ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะโดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการลดขยะต้นทางผู้ว่าย้ำขยะกองขยะที่มีปัญหาจะสามารถดำเนินการให้เสร็จในเร็ววัน

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะโดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการลดขยะต้นทางผู้ว่าย้ำขยะกองขยะที่มีปัญหาจะสามารถดำเนินการให้เสร็จในเร็ววัน

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะโดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการลดขยะต้นทางผู้ว่าย้ำขยะกองขยะที่มีปัญหาจะสามารถดำเนินการให้เสร็จในเร็ววัน

/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–
เมื่อเช้าวันนี้วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยการดำเนินงานของนายธีระชัยแสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านชุมชน ในการจัดการขยะครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และกำหนดกิจกรรมการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ Kick Off ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ว่าย้ำขยะกองขยะที่มีปัญหา จะสามารถดำเนินการให้เสร็จในเร็ววัน ขยะรายวันจะกำจัดให้หมดทิ้งไป ส่วนกองขยะเดิมจะกลบฝังในที่เดิม

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 ถึง 2564 เป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ให้ครัวเรือน ลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม การลดขยะต้นทางของประชาชนและกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ในการจัดการขยะครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และกำหนดกิจกรรมการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศที่กอล์ฟในวันที่ 9 มกราคม 2562 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.-นับว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนรับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะ ในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะได้อย่างถูกประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่ สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท คือขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันนิมิตหมายอันดีที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นKick Off พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการกำจัดกองขยะของร้อยเอ็ดนั้น จะกำจัดกองขยะแต่ละวันไม่ให้ค้าง กองขยะเก่ากำลังของบ17ล้านบาทจากรองนายกฯเพื่อกลบฝังในที่เดิม ซึ่งจะสามารถแก้ปัญาหากองขยะที่สะสมมานานได้แน่นอน

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

%d bloggers like this: