ผู้ว่าฯนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง “ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าฯนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง “ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นเป็นรูปธรรม

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลเปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง “ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นเป็นรูปธรรม

 

 

วันนี้ 9 ม.ค.62 น.ที่บริเวณหน้าสถานีอุตินิยมวิทยานราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง “เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562ถึง 9 มีนาคม 2562 รวม 60 วัน เพื่อต้องการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมวันนี้มีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ( พ.ศ.2559-2564 ) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้ลดปริมาณขยะลงให้ได้ โดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนให้ได้

พร้อมกล่าวว่า “ ถึงแม้จะเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของคนนราธิวาสก๊ตาม และหวังว่าเราจะช่วยกันคัดแยกขยะทุกครัวเรือน เพื่อนรา….สะอาด สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด “ นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง “ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้หมู่บ้านและชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การจัดการขยะอันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตามกิจกรรมวันนี้ 9 ม.ค.62 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์เคลื่อนตัว จากบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสไปตามเส้นทางถนนภูผาภักดี มุ่งหน้าไปถึงแยกสะพานบาเละฮีเล เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิมิตมงคล เลี้ยวขวาสู่ถนนพิชิตบำรุง และเดินตรงไปสิ้นสุดบริเวณหน้ามัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างใส่ชุดแฟนซีโดยนำเอาขยะมารีไซเคิล เดินรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รู้จักแยกขยะประเภทต่าง และรู้จักวิธีการกำจัดอย่างเป็นรูปธรรม บรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างคึกคัก

 

%d bloggers like this: