พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่ายประชารัฐจัดสัมมนาเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่ายประชารัฐจัดสัมมนาเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่ายประชารัฐจัดสัมมนาเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ภาคีเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยา ร่วมแรง ร่วมใจ เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0” ณ ห้องประชุมสโมสรวิทยาลัยเทคนิคพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา กล่าวต้อนรับ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวรายงาน ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการ SME สมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา และหอการค้าจังหวัดพะเยา สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยา จำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความคิด และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสถานประกอบกิจการ SME วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอท็อป โดยลดการสูญเสีย ปรับปรุงกระบวนงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร มุ่งเน้นคุณภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ไคเซ็น ลีน กระบวนการลดความผิดพลาด (Six sigma) การบำรุงรักษาทวีผล (TPM) การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการใช้กลไกมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสร้างแรงงานคุณภาพ (Super worker) ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วย นอกจากนี้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ยังได้เป็นประธานมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ 1 จำนวน 72 คน และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 8 คน อีกด้วย

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ มีการเสวนาภาคเช้าโดยผู้นำเครือข่ายประชารัฐ 5 องค์กร ประกอบด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พะเยาจำกัด ร่วมกันให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับตัวอย่างเร่งด่วนของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (Smart Enterprises) สำหรับภาคบ่าย มีการเสวนาโดยผู้นำองค์กรภาครัฐ 4 องค์กรที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ SME ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา หัวหน้าไปรษณีย์ไทยจังหวัดพะเยา ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BanK) สาขาพะเยา และผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพะเยา ซึ่งผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาเป็น SME จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ จุดประกายความคิดูของผู้ประกอบกิจการ SME วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอท็อปในจังหวัดพะเยาให้ตื่นตัว แล้วหันมาสนใจนำแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานมาปรับใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคประเทศไทย 4.0

 

%d bloggers like this: