นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. ..

.

.ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: