วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน เกษตรอินทรีย์ จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรกรไทย ภายใต้ โครงการพัฒนากระบวนการค้าการตลาดและประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ ห้องศรีเทพอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 9:30 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน เกษตรอินทรีย์ จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรกรไทย ภายใต้ โครงการพัฒนากระบวนการค้าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

 

 

ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานประมาณ 350 ท่าน ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดหอการค้าสภาเกษตรกรสภาอุตสาหกรรม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด ได้ร่วมกันจัดสัมมนา จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรกรไทยจริงหรือ โดยมีคุณโจน จันได มาร่วมพูดคุย ในหัวข้อเกษตรอินทรีย์ชีวิตง่ายๆในวิถีพอเพียง แบบโจนจันได และภาคบ่าย ได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดรปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเคยอยู่เพชรบูรณ์ ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด มาก่อน ได้มา เป็นวิทยากรในภาคบ่าย ในหัวข้อ เกษตรอินทรีย์สร้างโลกสร้างสุข ท่านปรีชา เรืองจันทร์ได้กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าคนไทยผูกพันมายาวนาน โดยเฉพาะรัชการที่ 9 ที่ทรงให้ความรู้ด้านเกษตรแบบพอเพียง หรือเรียกว่าศาสตร์พระราชา และเรีองการเกิดแก่เจ็บตายมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่อย่างไรจึงจะปลอดสารพิษ ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ไช้สารเคมี ยกตัวอย่าง กษัตร์ จิกมี่ นัมเกลวังชุก แห่งภูฏาน ได้นำเอาเกษตอินทรีย์ และศาสตร์พระราชาไปไช้ ได้ผลดีซึ่งคนไทยควรทำตาม ศาสตร์ของพระราชา เพื่อความยั่งยืน ของชีวิตต่อไป (ขุนช้าง)เมืองเพชรผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์โพสต์ รายงาน

 

%d bloggers like this: