” พร้อม ” ร้อย.ทหารม้าที่ 2 บูรณาการหน่วยงาน…ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดับไฟปา ป้องกันพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

” พร้อม ” ร้อย.ทหารม้าที่ 2 บูรณาการหน่วยงาน…ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดับไฟปา ป้องกันพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 มอบหมายให้ ร้อยโทจตุภูมิ กันคล้อย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และ ร้อยโทสุรศักดิ์ เอกจิตร รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ หน่วยงานเรื่องการในพื้นที่เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดับไฟป่า ประจำปี 2562 ณ หอแห่งเเรงบันดาลใจ โครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน ) และทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟป่ ณ จุดชมวิว กิโลเมตรที่ 9 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นาย อานนท์ ขันคำ ปลัออาวุโสอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ประมาณ 80 คน

ทั้งนี้ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดับไฟป่า (CPX : Command Post Exercise) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, เทศบาลตำบลห้วยไคร้,
สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง, องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง, เทศบาลตำบลแม่ไร่, สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ดอยตุง, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327, ชุดปฏิบัติการพื้นที่ดอยตุง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31, เทศบาลตำบลแม่สาย, เทศบาลตำบลแม่คำ และประชาชน

ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า ทำให้เกิดวิกฤตหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จึงได้ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงไฟป่าเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุกและครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและพื้นที่การเกษตรที่มีการเผา รวมทั้งถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย กำหนดภารกิจ และหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริสร้างป่า สร้างรายได้ มาใช้ในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้

ทั้งนี้ ปภ.จังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสานพลังขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อควบคุมปัญหาไฟป่าและวิกฤตหมอกควันให้เป็นศูนย์

 

%d bloggers like this: