รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานของจังหวัดกำแพงเพชร

กอ.รมน.จังหวัดก.พ.ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานของจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1.สขจ.กำแพงเพชร โดย นาย สุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และสขข. ขาณุวรลักษบุรี ให้บริการตรวจวัดควันดำสำหรับรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเพื่อกำกับและดูแลให้มีค่าควันดำลดน้อยลงซึ่งจะเป็นผลให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 น้อยลง มียานพาหนะของประชาชนและหน่วยงานราชการมาตรวจสอบฯเป็นจำนวนมากรวมทั้งยานพาหนะของกอ.รมน.จังหวัดก.พ.จำนวน2คัน
2.ตามข้อ1.จากมาตรการดังกล่าวหน่วยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: